Reklamacje

Procedura reklamacyjna:

 1. Wszelkie skargi i zażalenia dotyczące TONIO lub realizowanych przez nas usług powinny zostać zgłoszone poprzez skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta.
 2. Skargi mogą być zgłaszane telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście w biurze firmy.
 3. Warunkiem przyjęcia reklamacji droga telefoniczną będzie znajomość przez osobę składającą danych osobowych nadawcy i odbiorcy ze szczególnym uwzględnieniem nr dokumentu tożsamości i nr pesel nadawcy przekazu.
 4. Firma TONIO dbając o ochronę danych osobowych klientów nie będzie udzielać żadnych informacji oraz przyjmować reklamacji drogą telefoniczną osobom, które nie będą znały danych zwartych w p.3.
 5. Zobowiązujemy się przedstawić Państwu rozwiązanie zażalenia w przedziale czasowym określonym przez brytyjskiego rzecznika praw obywatelskich ds. usług finansowych (FOS). Jeżeli nie będzie to możliwe z powodu nieprzewidzianych warunków lub braku koniecznych informacji, skontaktujemy się z Państwem.
 6. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem załatwienia  zażalenia, mogą Państwo zwrócić się do brytyjskiego rzecznika praw obywatelskich ds. usług finansowych – Financial Ombudsman Service pod następującym adresem: South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR, Wielka Brytania. Dodatkowe informacje dotyczące skontaktowania się dostępne są również na stronie internetowej www.financialombudsman.org.uk.
 7. W przypadku nie otrzymania przekazu przez odbiorce w terminie 7 dni od daty zlecenia przekazu lub dostarczenia innej niż zlecona kwota przekazu, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub na email (info@tonio.co.uk).
 8. O wyniku sprawdzenia poinformujemy Klienta w ciągu 3 dni roboczych.
 9. Gdyby wyjaśnienia nie były wystarczające dla Klienta powinien on dostarczyć kopie wyciągu bankowego konta odbiorcy przekazu z ostatnich 7 dni licząc od dnia wysłania przekazu.
 10. W przypadkach zawinionych przez banki pośredniczące TONIO rozpocznie w imieniu Klienta procedurę reklamacyjna zgodnie z polskim prawem bankowym.
 11. W przypadkach zawinionych przez TONIO Klient otrzyma zwrot kwoty zleconego przekazu oraz uzgodnione zadośćuczynienie. Warunkiem udzielenia zadośćuczynienia jest postępowanie klienta zgodne z niniejszym regulaminem oraz innymi uzgodnieniami określonymi na niniejszej stronie internetowej.